Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Kaliskiej

15.03.2021

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Kalisza

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego
Filharmonii Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu 62-800, al. Wolności 2


 1. Informacje ogólne.

 1. Stanowisko: dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Kaliskiej,
  forma zatrudnienia: pełny etat, czas określony 3-5 sezonów artystycznych.

 2. Podstawowe zadania realizowane na stanowisku objętym konkursem:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Filharmonii Kaliskiej, w tym: realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów,

 2. dyrygowanie orkiestrą symfoniczną Filharmonii Kaliskiej, a także jej zespołami kameralnymi, dostosowanymi do programu działalności artystycznej,

 3. zarządzanie finansami i mieniem instytucji,

 4. reprezentowanie instytucji na zewnątrz,

 5. realizowanie zadań statutowych oraz współpraca ze środowiskami lokalnymi w zakresie kultury,

 6. inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu pozyskanie funduszy na działalność Filharmonii Kaliskiej, innych niż dotacje organizatora.

 1. Wymagania wobec kandydatów i sposób ich udokumentowania.

  1. Warunkiem przystąpienia kandydata do Konkursu na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Kaliskiej jest doręczenie oferty - w terminie i na adres podany w ogłoszeniu - oraz spełnienie następujących kryteriów formalnych:

  1. Wymagania obowiązkowe wobec kandydata:

   1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo kraju należącego do Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

   2. wykształcenie na kierunku dyrygentura: wyższe muzyczne drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

   3. ma udokumentowane, co najmniej 3–letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, wynikające z:

 • zatrudnienia w instytucji artystycznej i/lub

 • kierowania fundacją lub stowarzyszeniem, których podstawowym celem jest prowadzenie działalności kulturalnej w dziedzinie muzyki i/lub

 • prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie muzyki i/lub

 • kierowania zespołem lub realizacji autorskich projektów w zakresie muzyki na podstawie umów cywilnoprawnych.

 1. posiada znajomość problematyki związanej z działalnością muzyczną instytucji artystycznych,

 2. posiada wiedzę w zakresie przepisów prawnych dotyczących instytucji kultury, zarówno branżowych, jak i finansowych,

 3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

 4. korzysta z pełni praw publicznych,

 5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

 6. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi,

 8. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 141)

 9. terminowe złożenie kompletu dokumentów.

  1. Wymagania dodatkowe (nieobowiązkowe):

 1. ukończenie kursów bądź studiów podyplomowych z zakresu prowadzenia działalności kulturalnej, bądź organizacji i zarządzania,

 2. znajomość co najmniej jednego języka obcego,

 3. doświadczenie w pozyskiwaniu środków ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy unijnych,

 4. znajomość zagadnień z zakresu realizacji zamówień publicznych w kulturze.

  1. Oferty, składane przez osoby przystępujące do konkursu, muszą zawierać:

 1. pisemne zgłoszenie udziału w konkursie wraz z uzasadnieniem decyzji kandydowania na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Kaliskiej,

 2. pisemne opracowanie koncepcji organizacyjno–finansowej działalności Instytucji oraz program jej działania na sezon 2021/2022 i cztery następne,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. kserokopię lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku dyrektora,

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

 7. kserokopie lub odpisy świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub/oraz
  zaświadczenie o zatrudnieniu lub/oraz oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, w którym zostanie podany NIP lub/oraz kserokopie umów cywilnoprawnych poświadczających staż pracy na stanowisku kierowniczym,

 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi w myśl przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 289),

 10. od osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, wymagane jest ponadto dołączenie kserokopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

 11. oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że wszystkie przedłożone przeze mnie kserokopie dokumentów są zgodne z oryginałami”.

 1. List motywacyjny, wszystkie oświadczenia, koncepcja organizacyjno–finansowa działalności Instytucji oraz program działania powinny być podpisane własnoręcznie przez zgłaszającego się do udziału w konkursie.

 2. Do oferty mogą zostać załączone: kopie materiałów bądź wydruki dokumentujące zrealizowane projekty w zakresie muzyki (np. recenzje, opinie, rekomendacje), a także kopie dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata wymogów dodatkowych.

 1. Składanie ofert.

1. Oferty, w zamkniętych kopertach, bądź w innych opakowaniach uniemożliwiających wgląd do zawartości przez osoby nieuprawnione, opatrzonych dopiskiem „KONKURS NA DYREKTORA FK”, należy składać lub przesyłać na adres: Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz w terminie do 30 kwietnia 2021 (włącznie).

 1. O zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data jej doręczenia do Urzędu Miasta Kalisza.

 1. Informacje dodatkowe.

1.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do konkursu jest złożenie kompletnej oferty.

2.

W przypadku składania kopii dokumentów, Komisja Konkursowa może zwrócić się do kandydata o przedłożenie – do wglądu – oryginałów.

3.

Informacje dot. warunków organizacyjno–finansowych działalności Filharmonii Kaliskiej można uzyskać w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM w Kaliszu
(tel. 062/ 50 49 700 lub 703, ul. Kościuszki 1A, e-mail: wksit@um.kalisz.pl).

4.

Rozpatrzenie ofert i wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora nastąpi najpóźniej
w terminie do 31 sierpnia 2021 roku.

5.

Postępowanie konkursowe będzie przebiegać w trzech etapach. W I etapie Komisja: dokona oceny złożonych ofert pod względem spełnienia przez kandydatów wymagań określonych
w ogłoszeniu konkursowym, sprawdzi kompletność złożonych ofert i zakwalifikuje
kandydatów do II etapu konkursu. W II etapie odbędą się indywidualne spotkania
kandydatów z Komisją, po zakończeniu których komisja zakwalifikuje kandydatów do kolejnego etapu. W III etapie, kandydaci odbędą, w wyznaczonym terminie, próby
z orkiestrą Filharmonii Kaliskiej.

6.

O dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu do kolejnych etapów Konkursu, kandydaci będą powiadamiani indywidualnie w formie pisemnej. Kandydaci zakwalifikowani do II,
a następnie III etapu postępowania otrzymają ponadto informacje o terminie i miejscu indywidualnych spotkań z Komisją oraz pracy z Orkiestrą.

7.

  Nieobecność kandydata na spotkaniu z Komisją będzie równoznaczna z jego rezygnacją z udziału w kolejnym etapie.

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonego konkursu jest Miasto Kalisz w imieniu którego działa organ wykonawczy - Prezydent Miasta Kalisza. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w BIP Urzędu Miasta Kalisza: www.bip.kalisz.pl – zakładka „Nabór”

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M