3-cia Międzynarodowa Konferencja Orkiestrowa FIM

20.01.2014

W dniach 3-5 października 2012 r. odbył się w Buenos Aires XX Kongres Międzynarodowej Federacji Muzyków FIM. Polskich muzyków reprezentował Przewodniczący Samodzielnego Koła Filharmonii Narodowej Mateusz Szmyt, wiolonczelista Filharmonii Narodowej. Jego udział w tym ważnym wydarzeniu był możliwy dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez SPAM (Oddział Krakowski, Koło przy Filharmonii Narodowej, Koło przy NOSPR) oraz FIM. Kongres FIM odbywa się raz na cztery lata i ma na celu podsumowanie realizacji dotychczasowych zadań, a także ustalenie zakresu działań na najbliższe lata. Międzynarodowa Federacja Muzyków powstała w 1948 r. i jest organizacją zrzeszającą związki zawodowe muzyków z ponad 60 krajów. Głównym zadaniem FIM jest zapewnienie ochrony interesów artystycznych, zawodowych i socjalnych muzyków reprezentowanych przez organizacje członkowskie.


Program konferencji 2014 r.: 

SESSIONS INVOLVING MUSICIANS & MANAGERS

Sesja z udziałem muzyków i menadżerów
Nowoczesne zarządzanie orkiestrą.
1. Przyszłością orkiestry symfonicznej są: nowe pomysły, nowe metody pracy związane z redukcją ilości orkiestr oraz ze spadkiem umów w pełnym wymiarze godzin. Czy alternatywne formy organizacji orkiestry czyli uelastycznienie stanowią nowe możliwości rozwoju kariery zawodowej? 
2. Podejmowanie decyzji w orkiestrach: odgórnie czy  podejmowane przez muzyków?  Zaangażowanie muzyków w procesie podejmowania decyzji może być sposobem na zwiększenie satysfakcji z pracy, dobrobytu oraz jakości wykonywania utworów.
3. Orkiestry w kryzysie: czy istnieje rozwiązanie polityczne? Podczas, gdy na niektóre orkiestry ma wpływ spadek zasobów pieniężnych czy cięć budżetowych, inne w dalszym ciągu rozwijają się odnosząc sukcesy: ile w tym odpowiedzialności polityków? 
ZDROWIE I OPIEKA
4. Starzenie się, a  wydajność: dostęp do szkoleń oraz dostosowanie się do przeciążenia pracą, nawet najbardziej skoncentrowani muzycy nie są w stanie utrzymać tego samego poziomu wydajności przez cały czas. Czy jest to rozwinięcie w pełni swojej kariery zawodowej?
5. Organizacja nakładu pracy, aby uniknąć nadmiernego zmęczenia oraz stresu. Ostatnie badania wskazują, że nieodpowiednia organizacja pracy jest źródłem największej ilości problemów zdrowotnych wśród muzyków orkiestrowych. Sposób myślenia musi zostać zmieniony.
SESJE TYLKO Z UDZIAŁEM MUZYKÓW
6. Dokończenie omawiania punktów od I do V w otwartej dyskusji pod opieką moderatora.
ROLA ZWIĄZKÓW TRANSAKCJI
7 . Ponowne przesłuchanie jako złe narzędzie. Z domniemanym celem lepszej jakości pracy niektórzy menedżerowie albo dyrygenci mogą zdecydować o ponownych zbiorowych przesłuchaniach. Jest to nie do przyjęcia oraz zdarza się, że także nielegalne. 
8 . Konflikty pracownicze i strajki Gdy wszystkie sposoby komunikacji zostaną wyczerpane, strajki mogą okazać się niezbędne . Jakie są najbardziej efektywne formy działania ? Czy wsparcie może być zapewnione na widowni ? 9 . Równowaga pomiędzy ochroną miejsc pracy oraz podniesieniem płacy Kluczowymi celami pozostają: odpowiednie wynagrodzenie oraz dobre warunki pracy. Potrzeba ochrony pracy w pogarszającym się otoczeniu może prowadzić do podejmowania łagodnych decyzji. 
10 . Przyjęcie deklaracji końcowej.     


MODERN ORCHESTRA MANAGEMENT 
1. Future of symphony orchestras: new concepts, new working practices
With the reduction of the number of orchestras and the decline of full-time jobs,
can alternative forms of orchestra organisation, i.e. casualisation, represent new career opportunities? 
2. Decision making in orchestras: top-down or bottom-up? 
The involvement of musicians in the decision making process may be a way to enhance job satisfaction, well-being and performance quality within the orchestra. 
3. Orchestras in crisis: is there a political solution?
While some orchestras are impacted by a drop in resources or by budgetary cuts, other continue to develop and flourish: what responsibility do politicians have?
HEALTH AND WELFARE 
4. Ageing and performance: access to training and adapted workload 
Even the most focused musicians may not be able to maintain the same level of performance forever. Is it compatible with the roll-out of a full professional career? 
5. Organisation of the workload to avoid excessive strain and stress 
Recent studies show that an inappropriate organisation of work is at the origin of most health problems of orchestra musicians. Mindsets must be changed.

SESSIONS INVOLVING MUSICIANS ONLY

6. Wrap-up session Items I to V to be wrapped-up in an open discussion, with a moderator
THE ROLE OF TRADE UNIONS 
7. Re-auditions: wrong tool
With the alleged objective of higher quality, some managers or conductors may decide to impose collective re-auditions. This is unacceptable, sometimes also illegal.
8. Labour conflicts and industrial action
When all ways of dialogue are exhausted, industrial action may become necessary. What are the most efficient forms of action? Can the support of the audience be ensured? 
9. Balance between protection of jobs and raising levels of pay 
Whilst adequate levels of pay and good working conditions remain key objectives, the need to safeguard jobs in deteriorated environments may lead to delicate decisions. 
10. Adoption of a final declaration.

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M