Zebrania wyborcze STOART

18.11.2022

Warszawa, dnia 4 listopada 2022 r.

Szanowni Państwo

Członkowie Związku Artystów Wykonawców STOART

 

Zarząd Związku Artystów Wykonawców STOART zawiadamia, że działając na podstawie § 45 ust. 1 pkt 11 w zw. z § 32, § 33 ust. 4 i § 34 ust. 2 zdanie pierwsze Statutu STOART, w celu dokonania wyboru 201 delegatów na Walne Zebranie Delegatów STOART kolejnej kadencji, zwołuje w następujących terminach Zebrania Wyborcze:

 • dla członków STOART, którzy jako wiodący gatunek muzyki wskazali muzykę jazzową – na dzień 29 listopada 2022 r., godz. 10 30;

 • dla członków STOART, którzy jako wiodący gatunek muzyki wskazali muzykę klasyczną – na dzień 29 listopada 2022 r., godz. 14 00;

 • dla członków STOART, którzy jako wiodący gatunek muzyki wskazali muzykę rozrywkową – na dzień 30 listopada 2022 r., godz. 10 30. 

Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 3039/2022 z dnia 3 listopada 2022 r. członkowie STOART będą mogli uczestniczyć w Zebraniach Wyborczych i wykonywać prawo głosu:

 • osobiście – w Hotelu Gromada (Dom Chłopa), Pl. Powstańców Warszawy 2
  w Warszawie (wcześniejsze zgłoszenie takiego udziału nie jest konieczne), albo 

 • zdalnie – przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w następujący sposób:

  • wniosek o umożliwienie zdalnego udziału należy złożyć na piśmie (wg załączonego wzoru) do Zarządu STOART, na adres Biura STOART:
   ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, najpóźniej dnia 22 listopada 2022 r. (liczy się data wpływu wniosku, a nie data jego wysłania);

  • na adres e-mail wskazany w powyższym wniosku zostaną wysłane informacje umożliwiające zalogowanie się na stronie internetowej, na której będzie możliwe obserwowanie transmisji z obrad, wypowiadanie się w toku obrad oraz wykonywanie prawa głosu;

  • do zdalnego udziału w Zebraniu Wyborczym konieczne jest posiadanie komputera z zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox, Edge, Safari) albo urządzenia mobilnego posiadającego co najmniej 2 GB pamięci operacyjnej z zainstalowanym systemem iOS lub systemem Android w wersji minimum 5.1 oraz stabilnego łącza internetowego o przepustowości co najmniej 5 Mb/s (download i upload).

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 33 ust. 5 i 6 oraz § 34 Statutu STOART:

 • w Zebraniach Wyborczych mają prawo brać udział członkowie STOART, których członkostwo nie zostało zawieszone;

 • każdy członek STOART może wziąć udział w tylko w jednym Zebraniu Wyborczym, tj.
  w Zebraniu w ramach tego gatunku muzyki, który określił jako wiodący (wg stanu na dzień 15 listopada 2022 r.); zgodnie z uchwałą Zarządu STOART nr 3039/2022 z dnia 3 listopada 2022 r., ewentualna pisemna deklaracja o zmianie wiodącego gatunku muzyki, w ramach którego członek STOART zamierza uczestniczyć w Zebraniu Wyborczym, powinna wpłynąć do Biura STOART nie później niż w dniu 15 listopada 2022 r.;

 • przedmiotem Zebrania Wyborczego nie mogą być inne sprawy niż wybór delegatów oraz ich zastępców;

 • kandydatów na delegatów w ramach danego gatunku muzyki mogą zgłaszać członkowie STOART uprawnieni do udziału w Zebraniu Wyborczym w ramach tego gatunku;

 • kandydatem na delegata w ramach danego gatunku muzyki może być członek STOART, który:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

  • bierze udział w Zebraniu Wyborczym w ramach tego samego gatunku muzyki (osobiście albo zdalnie) oraz wyraził zgodę na kandydowanie;

  • nie bierze udziału w Zebraniu Wyborczym, ale wyraził pisemną zgodę na przedstawienie jego kandydatury przez innego członka, który bierze udział
   w Zebraniu Wyborczym w ramach tego samego gatunku muzyki (osobiście albo zdalnie, przy czym zgoda na zgłoszenie kandydatury musi być doręczona prezydium Zebrania Wyborczego na piśmie); jeden członek może zgłosić w tym trybie tylko jednego kandydata;

  • nie jest członkiem komisji skrutacyjnej na Zebraniu Wyborczym;

 • zgodnie z § 34 ust. 5 Statutu STOART, na każdym Zebraniu Wyborczym dokonuje się wyboru 67 delegatów, przy czym w razie zgłoszenia mniejszej liczby kandydatów na Zebraniach w ramach gatunków muzyka jazzowa i muzyka klasyczna, pozostałych delegatów wybiorą członkowie STOART na Zebraniu w ramach gatunku muzyka rozrywkowa;

 • każde z Zebrań Wyborczych może dodatkowo zdecydować o wyborze maksymalnie 5 zastępców delegata.

 

Serdecznie zapraszamy!

Jan Drozdowski - Przewodniczący Zarządu ZAW STOART
oraz

Wincenty Krawczyk - Sekretarz Zarządu ZAW STOART


https://stoart.org.pl/o-nas/aktualnosci/zebrania-wyborcze-stoart

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M