XVIII Zwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

22.04.2022
XVIII Zwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

Informujemy, że 23 kwietnia 2022 r. (sobota)  w Sali im. Józefa Elsnera Domu Studenckiego Dziekanka, mieszczącego się  na ul. Krakowskie Przedmieście 58/60, w Warszawie odbędzie się XVIII Zwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

Rozpoczęcie obrad o godz. 10.30.


PORZĄDEK OBRAD

XVIII ZWYCZAJNEGO ZJAZDU DELEGATÓW SPAM

dnia 23 kwietnia 2022 roku w Warszawie


  1. otwarcie Zjazdu godz.10.30 (Prezes SPAM)

  2. wręczenie odznaczeń i wyróżnień członkom SPAM

  3. wystąpienia gości Zjazdu

  4. wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Z-cy Sekretarza Zjazdu

  5. wybór Komisji Mandatowej – Skrutacyjnej Zjazdu

  6. wybór Komisji Wnioskowej

  7. uchwalenie regulaminu obrad

  8. uchwalenie porządku obrad

  9. przedstawienie, rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądów Koleżeńskich

  10. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu

  11. prezentacja i głosowanie zmian w Statucie SPAM

  12. rozpatrzenie i głosowanie nad wnioskami złożonymi do Zjazdu

  13. wybory do Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądów Koleżeńskich


przerwa kawowa (między godz. 14.00 a 15.00)


  1. ogłoszenie wyniku wyborów do Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądów Koleżeńskich

  2. ukonstytuowanie się Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądów Koleżeńskich

  3. ogłoszenie wyników ukonstytuowania się Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądów Koleżeńskich

  4. podjęcie uchwały Zjazdowej

  5. wolne wnioski

  6. zamknięcie obrad ok. godz. 18.00

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M