ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Opolskiej

18.06.2015
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Opolskiej
im. Józefa Elsnera, 45-075 Opole, ul. Krakowska 24
W związku z ogłoszeniem konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Opolskiej
im. Józefa Elsnera w Opolu przez Zarząd Województwa Opolskiego, ustala się niżej wymienione kryteria,
które winni spełniać kandydaci:
1) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki artystyczne,
2) co najmniej sześcioletni staż pracy w tym czteroletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
związanym z zarządzaniem zespołem ludzkim liczącym co najmniej 40 osób, w tym składającym się
m. in. z pracowników artystycznych (do wymienionych okresów wlicza się także czas trwania tzw.
kontraktów menadżerskich),
3) znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem filharmonii, w tym przepisów
prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i finansów publicznych,
4) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) znajomość przynajmniej jednego języka obcego.
Preferowane wymagania dodatkowe:
1) ukończone studia na kierunku dyrygentura symfoniczna/symfoniczno-operowa,
2) ukończone studia, kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, zarządzania, zarządzania w kulturze.
Wymagane dokumenty:
1) deklaracja przystąpienia do konkursu zawierająca motywację kandydowania na stanowisko dyrektora
Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu, wraz z danymi kontaktowymi: adresem do korespondencji
tradycyjnej i elektronicznej, nr telefonu,
2) pisemna autorska koncepcja funkcjonowania i rozwoju Filharmonii im. Józefa Elsnera
w Opolu, w formie programu działania, na okres trzech sezonów artystycznych, uwzględniająca poziom
dotacji organizatora z bieżącego roku, przygotowana zgodnie z niżej wymienionymi założeniami:
a) diagnoza uwzględniająca: ocenę sytuacji finansowej instytucji, w tym ocenę struktury wykonania planów
finansowych; strukturę organizacyjną, w tym zagadnienia związane z zatrudnianiem i wynagradzaniem
pracowników; zakres działalności artystycznej i edukacyjnej; ocenę dostępności i efektywnego
wykorzystania infrastruktury,
b) program działania uwzględniający: misję, wizję, cele i planowane źródła finansowania programu,
w tym m. in. organizację Festiwalu Gaude Mater Polonia Wincenty z Kielczy in memoriam, Opolskich Dni
Oratoryjnych; podjęcie działań restrukturyzacyjnych; zobowiązania Filharmonii wynikające z wykonania
wskaźników z zrealizowanego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-
2013 i planowanych do realizacji projektów współfinansowanych m. in. ze środków Unii Europejskiej.
Program powinien być dostarczony w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF na
płycie CD.
3) życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć,
4) kwestionariusz osobowy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa,
certyfikaty itp.),
6) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w tym na stanowisku kierowniczym tj. świadectwa
pracy w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł lub w razie pozostawania w zatrudnieniu –
zaświadczenie pracodawcy lub zaświadczenie o okresie wykonywania umowy tzw. menadżerskiej,
7) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego,
10) oświadczenie kandydata, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych,
11) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.168) oraz, że
aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
12) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) na
potrzeby postępowania konkursowego.
Do ofert mogą być dołączone dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe (opinie,
rekomendacje).
Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być
przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Kserokopie dokumentów wymienionych w pkt 5 i 6 kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie
oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem” oraz
datą i własnoręcznym podpisem.
Pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
Oferta powinna zawierać dane kontaktowe, tj. adres do korespondencji tradycyjnej i elektronicznej, nr
telefonu.
Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie uchwały o ogłoszeniu konkursu.
Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego do 31 lipca 2015 r.
Informacja o wynikach I etapu konkursu oraz wszelkie inne informacje związane z przedmiotowym
konkursem będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego.
W związku z powyższym oferta kandydata powinna zawierać klauzulę „Wyrażam zgodę na publikowanie
na stronie BIP mojego nazwiska oraz pierwszej litery imienia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
konkursowego”.
O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu do II etapu konkursu oraz terminie rozmowy
kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Wymagane dokumenty należy składać przesyłką pocztową w terminie 30 dni od daty opublikowania
ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
FILHARMONII OPOLSKIEJ IM. JÓZEFA ELSNERA W OPOLU. NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego Departament Kultury, Sportu i Turystyki ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub
osobiście do Kancelarii ogólnej (pod ww. adresem), pokój 150 do godz.1530. W przypadku przesyłki
pocztowej o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
Informacje dodatkowe:
1. Regulamin konkursu i regulamin trybu pracy komisji konkursowej oraz kwestionariusz osobowy do
pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego.
2. Kandydat ma możliwość zapoznania się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Filharmonii
Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu, w siedzibie instytucji w Opolu, ul. Krakowska 24, tel. 077 44 23 270 od
poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1400.
3. Zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po zakończeniu postępowania konkursowego.

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M