Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 28.06.2021 r.


Prezes Ryszard Cieśla zdał relację z konferencji uzgodnieniowej ws. Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, która odbyła się w Kielcach 21-22 czerwca. Na Konferencję nie dotarła część z przedstawicieli, z uwagi na bliski termin. Dziedzina muzyki była dość licznie reprezentowana: SPAM, ZZM RP, PSJ, ZKP, STOART, ZASP, ZAiKS, SDF, STL, Dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Minister Zwinogrodzka skierowała m.in. do środowisk twórczych apel o przekonanie swoich członków do ustawy, jako niezbędnego warunku do udanego procedowania. Dyrektor Szklener przedstawił prezentację omawiającą aktualny stan projektu ustawy w jej kształcie merytorycznym. Po dyskusji nastąpiło spotkanie w zespołach branżowych.

Ustalono, że:

- progi dochodowe z ustawy muszą zostać zachowane, gdyż ich wysokości wynikają z badań,

- synteza zawodów będzie ułatwiała poszczególnym muzykom dokumentowanie dorobku,

- zauważono, że zsyntetyzowanie w naturalny sposób promuje duże OZZ-y i jest zagrożeniem dla stowarzyszeń zmniejszając ich szanse na stanie się organizacją reprezentatywną.

Został złożony wniosek o wpisanie do projektu Rozporządzenia w sprawie zawodów artystycznych zapisu o możliwości (w indywidualnych przypadkach) zaliczenia dorobku zawodowego z różnych dyscyplin.


ZG SPAM, po zasięgnięciu opinii Koła SPAM przy Filharmonii Opolskiej, w sprawie zamiaru Zarządu Województwa Opolskiego ponownego powołania Pana Przemysława Neumanna na stanowisko Dyrektora Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu, za właściwą formę powołania Dyrektora uważa przeprowadzenie konkursu.


Zarząd Główny SPAM podjął uchwałę nr 84 zatwierdzającą regulamin Komisji Seniorów.

Zarząd Główny SPAM podjął uchwałę nr 85 zatwierdzającą regulamin Funduszu im. Ady Sari.

ZG SPAM podjął uchwałę nr 86 o powołaniu Komisji Funduszu SPAM w następującym składzie: Pani Aleksandra Demowska-Madejska, Pan Piotr Dąbrowski i Pani Katarzyna Janczewska-Sołomko.

ZG SPAM podjął uchwałę nr 87 o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego za rok 2020.

Zarząd Główny SPAM podjął uchwałę nr 88 o zwolnieniu z opłacania składek członkowskich członków-seniorów Oddziału Wrocławskiego: Panią Alinę Głowacką-Szłapow, Panią Halinę Sobolską-Szubert, Panią Adelę Strugałę-Kiebał, Pana Jana Ślęk, Pana Włodzimierza Zalipskiego.

Do SPAM uchwałą nr 89 został przyjęty: Krzysztof Korzeń.