Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 16.02.2021 r.


Członkowie ZG SPAM kontynuowali dyskusję na temat umów o dzieło.


Pani Małgorzata Chmurzyńska poinformowała członków ZG, że została zmieniona data webinaru Dzieło czy usługa? Sztuka czy zlecenie? Webinar odbędzie się 1 marca o godzinie 18:00, będzie bezpłatny i dostępny dla wszystkich na YouTube. Internauci będą mogli zadawać pytania online na czacie YouTube oraz wysyłać je na maila ZG SPAM.


Pani Marta Straszyńska zapytała o losy sprawy emerytur dla harfistów. R.Cieśla obiecał skontaktować się z Panem Janem Jackowskim z Komisji Kultury w tej sprawie i nakreślić mu jej przebieg.


Pan Piotr Dąbrowski zrelacjonował pierwsze zebranie grupy artystów freelacerów, które odbyło się online 12 lutego. Wynikiem rozmów miało być stworzenie pisma do Premiera z postulatami wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących pomocy dla artystów freelacerów. Pani Aleksandra Demowska-Madejska przypomniała o dokumencie stworzonym na podstawie analizy środowiska teatralnego, w którym muzycy spisali wszystkie problemy dotyczące freelacerów. Nie wiemy czy nasze przesłane postulaty zostały wzięte pod uwagę w pracach nad pismem do Premiera.

Najważniejsze obecnie sprawy dla muzyków freelacerów to:


1.Prośba by zlikwidować zapis, który wszedł od stycznia 2021 związany z możliwością ubiegania się o pomoc socjalną:

„...zaświadczenie od pracodawcy/podmiotu, (z którym zawarł) umowę o odwołaniu/przełożeniu konkretnych wydarzeń artystycznych ze swoim udziałem, zaświadczenie od konkretnych placówek o odwołaniu: zajęć/warsztatów/prelekcji itp.) oraz okoliczności uprawniających do zwolnienia przyznanego wsparcia finansowego z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, 1428, 1492 i 1565).”

Jest to rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 30 października 2020. W opisie na stronie www te załączniki są wymieniane jako nieobowiązkowe, we wniosku jako obowiązkowe. Wydarzenia nie zostały zaplanowane z powodu lockdownu, więc nie ma jak pozyskać takich zaświadczeń.

2. Podobnie nie kwalifikujemy się do otrzymania postojowego - tam znów trzeba okazać  oświadczenie pracodawcy, że w ramach podpisanej umowy pracodawca nie wypłaci odszkodowania i dlatego jako muzyk występuję o postojowe do ZUS.

Na stronie www jest taki opis:

"Jeśli zawarłeś umowę cywilnoprawną, która nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, możesz wystąpić do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o świadczenie finansowe, które zrekompensuje Ci utratę przychodów."

Nie ma też jasnej instrukcji, który wniosek należy wypełnić i jak. Z drugiej strony postojowe miało być naliczane od przychodów za poprzedni miesiąc i tylko wykazanie tego powinno być obowiązkowe.

3. W związku z możliwością wystąpienia o postojowe, wyróżnione są konkretne punkty PKD i brakuje tam 90.03.Z = Artystyczna działalność twórcza (jako PKD wiodącego), dlatego spora część kolegów działających jako jednoosobowe firmy nie może ubiegać się o objęcie tarczą.

Zarząd Główny dyskutował na temat działalności grup artystów zrzeszonych w Forum Organizacji Kreatywnych i ich efektywności. Do dzisiaj nie ma żadnych informacji o podjęciu działań w tematach spraw, które zostały poruszone na poprzednich zebraniach.

 

Pani Aleksandra Demowska-Madejska poinformowała o działaniach reaktywujących obecnie nie działający Oddział Katowicki.