Protokół z posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej SPAM


Protokół posiedzenia

Głównej Komisji Rewizyjnej

Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków


Główna Komisja Rewizyjna obradowała 29.01.2021 r. w następującym składzie:

Marcin Wiliński – przewodniczący

Dorota Puchnowska-Aftyka – wiceprzewodnicząca

Maria Wróblewska – sekretarz

Anna Jundziłł – członek (uczestnictwo on-line).

Udziału w posiedzeniu nie mógł wziąć Kazimierz Budzik – członek GKR.


Ze względu na stan epidemii obrady odbyły się w formie mieszanej: trzy osoby (przewodniczący, wiceprzewodnicząca i sekretarz) spotkały się w siedzibie ZG SPAM przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie, jedna osoba uczestniczyła w formie zdalnej, łącząc się za pomocą aplikacji ZOOM z pozostałymi uczestnikami spotkania. W sprawach budzących wątpliwości proszono też o pomoc i wyjaśnienia pracowników biura ZG SPAM – panią Agnieszkę Obst-Chwałę i panią Karinę Malarowską. Materiały na posiedzenie GKR zostały przesłane kilka dni przed posiedzeniem przez przewodniczącego do wszystkich jej członków drogą mailową.


Komisja przyjęła następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie

  2. Przyjęcie porządku obrad

  3. Dyskusja na temat uchwał Zarządu Głównego

  4. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych i merytorycznych od początku kadencji obecnej Komisji Rewizyjnej

  5. Dyskusja na temat składania sprawozdań finansowo-merytorycznych przez koła, oddziały i szczególnie wyodrębnione jednostki

  6. Sporządzenie notatki na temat nie istniejących kół/oddziałów, w których ustały statutowe warunki funkcjonowania

  7. Wolne wnioski.


Po zapoznaniu się i dyskusji Komisja Rewizyjna przyjęła bez zastrzeżeń sprawozdania finansowe i sprawozdania merytoryczne Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków z lat 2017-2019. Komisja zauważyła i pozytywnie oceniła dużą aktywność poszczególnych członków ZG oraz stwierdziła wysoką kompetencję działań Zarządu Głównego na rzecz Stowarzyszenia.


Główna Komisja Rewizyjna popiera decyzję ZG SPAM o aktualizacji zgodnie ze stanem faktycznym wykazu jednostek Stowarzyszenia. Opierając się na par. 32 ust. 12 Statutu SPAM, GKR uważa za zasadne wykreślenie oddziałów i kół, w których z różnych powodów ustały warunki statutowe. Takie ustalenie stanu faktycznego Stowarzyszenia jest konieczne w świetle przyszłych wniosków SPAM składanych do KRS.


Komisja uważa za zasadne i poddaje do rozpatrzenia przez Zarząd Główny SPAM następujące postulaty i wnioski:

  1. Przypomnienie zarządom poszczególnych jednostek organizacyjnych SPAM, na podstawie obowiązującego Statutu, o składaniu sprawozdań finansowo-merytorycznych do ZG. Forma tych sprawozdań powinna być możliwie zwarta i w części merytorycznej zawierać opis tylko istotnych dla całego Stowarzyszenia działań podjętych przez poszczególne koła i odziały. Sprawozdania jednostek organizacyjnych powinny być także dostępne dla zarządów wszystkich pozostałych jednostek, tym samym stwarzając możliwość korzystania przez nie z wypracowanych w innych kołach/oddziałach wzorów aktywności, rozwiązań, pomysłów i doświadczeń. Celem postulatu jest ponadto dostarczenie ZG całościowego oglądu spraw związanych z aktywnością Stowarzyszenia, a także możliwość wskazywania potrzeby podejmowania pewnych działań przez inne jednostki.

Główna Komisja Rewizyjna zobowiązuje się, jeżeli zajdzie taka potrzeba, pomóc w wypracowaniu formularza sprawozdania finansowego składanego przez poszczególne jednostki.

  1. Komisja zwraca uwagę na głos niektórych kół/oddziałów o niewystarczającej informacji o posiedzeniach/pracach Zarządu Głównego. Wynika to być może z zaprzestania rozsyłania w formie tradycyjnej Biuletynu SPAM i niedostosowania się poszczególnych osób do śledzenia protokołów z posiedzeń ZG na stronie internetowej Stowarzyszenia. W tej sytuacji wydaje się zasadne wysyłanie za pomocą grupy mailingowej protokołów i ważnych informacji bezpośrednio do przewodniczących mniejszych jednostek, którzy będą mogli przekazywać te informacje współpracującym z nimi członkom Stowarzyszenia. Wydaje się, że ta dodatkowa czynność nie będzie dużym dodatkowym obciążeniem dla Biura ZG SPAM.

  2. Komisja stwierdza, także na podstawie doświadczenia wynikającego z działań podejmowanych przez jej przewodniczącego, trudności w pozyskiwaniu nowych członków SPAM, szczególnie osób młodych. Niezrozumiała jest niechęć do uczestnictwa w Stowarzyszeniu, szczególnie muzyków zatrudnionych w instytucjach muzycznych, w których mieliby oni dzięki członkostwu w SPAM możliwość wyrażenia opinii i wpływu na wybór kierownictwa tych instytucji oraz rozszerzenia swojej artystycznej działalności dzięki prawnym możliwościom jakie daję im członkostwo w SPAM. Mimo wszystko GKR stwierdza konieczność nieustawania w działaniach na rzecz powiększenia liczby członków SPAM, doceniając dotychczasową aktywność wszystkich osób pracujących na tym polu.


Wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu, ze względu na pandemię i wynikającą z niej konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów, podpisują się pod protokołem elektronicznie po uprzednim zapoznaniu z jego treścią.

Marcin Wiliński

Dorota Puchnowska-Aftyka

Maria Wróblewska

Anna Jundziłł