Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 8.10.2019 r.


W sprawie podtrzymania wyroku sądowego za grę na fortepianie przez pana Jarosława Janikowskiego, ZG SPAM podjął decyzję i zaproponował, iż:

Opublikuje uzgodnione z panem Jarosławem Janikowskim fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu I Instancji, a po otrzymaniu uzasadnienia wyroku w II Instancji przedstawi je wraz ze swoim stanowiskiem na stronie internetowej i na facebooku.

Po ukazaniu się uzasadnienia wyroku Sądu II Instancji SPAM podejmie kroki, aby sprawa ćwiczenia gry na instrumencie przez muzyków została uregulowana w sposób korzystny dla naszego środowiska. Pojawiły się bowiem doniesienia o kolejnych podobnych przypadkach i należałoby, aby problem ten został rozwiązany kompleksowo. Będą rozważone różne możliwości, m.in. zwrócenie się do Rzecznika Praw Obywatelskich, z którym wcześniej pani Małgorzata Chmurzyńska nawiąże kontakt i rozezna sytuację w sprawie dalszego procedowania.

O stanowisku ZG SPAM i podjętych kolejnych krokach pan Jarosław Janikowski zostanie poinformowany.


Akcja ZNICZ na terenie Warszawy odbędzie się jak co roku, do biura ZG SPAM zapraszamy Członków SPAM po odbiór tabliczek oraz list z oznaczonymi grobami muzyków pochowanych na poszczególnych cmentarzach. ZG SPAM zwróci się do Przewodniczących Kół i Oddziałów z propozycją przeprowadzenia Akcji Znicz w ich miastach. Zostanie do nich również przesłana „wzorcowa” tabliczka, która będzie mogła być powielona.


ZG SPAM przyjął Uchwałą nr 52 następujących członków: Sławomira Pawlińskiego na członka wspierającego, na członków rzeczywistych SPAM: Magdalenę Idzik i Mariusza Mączkę.