Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 12.01.2021 r.Prezes Ryszard Cieśla zdał relację z pierwszego spotkania online Unii Organizacji Kreatywnych, na którym był obecny z Panią Małgorzatą Chmurzyńską. Na zebraniu zrobiono ogólne rozeznanie czym może się zajmować taka rada i jak będzie wyglądała formuła spotkań. M.Chmurzyńska zgłosiła parę postulatów oraz prośbę o zrobienie listy organizacji, które wyraziły chęć przystąpienia do Unii. Wszyscy obecni wyrazili chęć wystosowania apelu do Premiera o wprowadzenie Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Tematem jaki zaproponuje SPAM na kolejne zebranie będzie temat umów o dzieło.

Odbyła się dyskusja na temat nowego przepisu, który nakłada obowiązek zgłaszania każdej umowy o dzieło w terminie 7 dni do ZUS. Obecnie trwają rozprawy sądowe, w których obrońcą muzyków jest Pani prof. Monika Karwaszewska. Urzędnicy ZUS również współpracują z ekspertami i zadają muzykom szczegółowe pytania o tematyce muzycznej podczas rozpraw. Dopóki nie zostanie rozstrzygnięty spór, w którym kontrolerzy ZUS z Łodzi i Gdańska podważają wszystkie umowy o dzieło zawarte z muzykami nie zależnie od ich treści, aby zabezpieczyć SPAM przed podważaniem prawidłowości zawierania umów, ZG SPAM podjął następującą uchwałę:

ZG SPAM podjął uchwałę nr 71 o zmianie formuły umowy o dzieło z umowy na wykonanie koncertu na umowę na nagranie koncertu. Każdy koncert, którego organizatorem będzie koło lub oddział SPAM będzie obowiązkowo nagrywany dowolną techniką i sprzętem w celach promocyjnych i archiwalnych oraz publikowany w internecie. Do Oddziałów i Kół zostanie przesłana umowa, która będzie obowiązywała wszystkich biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez SPAM.


Pani M.Chmurzyńska rozmawiała z biurem Rzecznika Praw Obywatelskich na temat sprawy sądowej Pana Janikowskiego, którego sprawa ostatecznie przedawniła się. Do ZG wpłynęła kolejna prośba o pomoc, która może zakończyć się pozwem sądowym o ćwiczenie w bloku. ZG SPAM po dyskusji zadecydował, że będzie dysponował pismem, które w razie potrzeby będzie wysyłane do spółdzielni mieszkaniowych w których jest konflikt z muzykiem. Do szkół muzycznych zostanie wysłane pismo z prośbą o udostępnianie muzykom miejsca do ćwiczeń za niewielką opłatą.


ZG SPAM zatwierdził sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok uchwałą nr 72.


Do SPAM zostali przyjęci uchwałą nr 73: Ludmiła Sawicka i Tomasz Maciaszczyk.