Sprawozdanie merytoryczne 2020

Sprawozdanie merytoryczne

z działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

za rok 2020

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w 2020 kontynuował swoją działalność, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia i Regulaminem Pracy Zarządu, w następującym składzie:

 

Ryszard Cieśla – Prezes,

Katarzyna Janczewska-Sołomko – Wiceprezes,

Jan Popis – Wiceprezes,

Aleksandra Demowska-Madejska – Sekretarz,

Małgorzata Chmurzyńska – Zastępca Sekretarza,

Piotr Dąbrowski – Skarbnik,

Kamil Zawadzki – Zastępca Skarbnika,

Katarzyna Jankowska-Borzykowska – Członek Zarządu,

Marta Straszyńska – Członek Zarządu


W 2020 roku odbyło się 10 posiedzeń Zarządu Głównego (w tym 6 online) oraz kilka spotkań w mniejszych grupach/komisjach powoływanych doraźnie przez ZG do załatwiania spraw bardziej szczegółowych. Na zebraniach tych omawiano zagadnienia i wydarzenia istotne dla działalności Stowarzyszenia, muzyków i dla polskiej kultury muzycznej.

 

Rezultatem obrad ZG były podejmowane uchwały, między innymi:

 • Uchwała nr 58 o wyznaczeniu do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie przedstawiciela SPAM Członka Zarządu Głównego Panią Martę Straszyńską;
 • Uchwała nr 59 o możliwości prowadzenia głosowań on-line i ważności podejmowanych uchwał ZG oraz zarządów jednostek SPAM z powodu rozporządzeń i zaleceń Rządu RP związanych z pandemią COVID-19;
 • Uchwała nr 63 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego SPAM za rok 2019;
 • Uchwała nr 72 o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego SPAM za rok 2019.

W sumie Zarząd Główny podjął 14 uchwał.

 

Zarząd Główny w odpowiedzi na pisma władz samorządowych oraz MKiDN wyraził opinie w sprawie powołania na kierownicze stanowiska w instytucjach muzycznych następujących osób:

 • Janusza Marynowskiego – na stanowisko dyrektora Sinfonii Varsovii (opinia pozytywna);
 •  Magdaleny Ulejczyk – na stanowisko Dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury (wydano opinię o przeprowadzeniu konkursu);
 • Jacka Bonieckiego – na stanowisko Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie (wydano opinię o przeprowadzeniu konkursu);
 • Adama Klocka – na stanowisko Dyrektora Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana (wydano opinię o przeprowadzeniu konkursu).

 

W roku 2020 wystosowano pisma gratulacyjne z następujących okazji:

 • nadania przez Radę Miasta w Koszalinie tytułu Honorowy Obywatel Miasta Senator Gabrieli Cwojdzińskiej oraz Profesorowi Andrzejowi Cwojdzińskiemu.

 

Członkowie ZG SPAM reprezentowali Stowarzyszenie na różnych uroczystościach, a także brali udział w komisjach i zebraniach podmiotów zewnętrznych:

Ryszard Cieśla:

 • Zespół Antykryzysowy przy MKiDN: udział w pracach zespołu,
 • Rada Artystyczna Instytutu Muzyki i Tańca: udział w pracach Rady, w tym zatwierdzanie sprawozdania z działalności Instytutu i posiedzenia zatwierdzające nominacje do nagrody Koryfeusz,
 • udział w pracach Zespołu Ekspertów przy MKiDN nad projektem ustawy o statusie artysty,
 • Konwencja Muzyki Polskiej: udział w panelach „Muzyka w czasach pandemii – czego (nie) nauczył nas COVID-19?“ oraz „Eksport muzyki polskiej i polskich wykonawców“,
 • udział w Komitecie Honorowym obchodów 100.lecia Związku Literatów Polskich.

Katarzyna Janczewska–Sołomko:

 • członkostwo w Radzie Programowej Fundacji Rodziny Wiłkomirskich,
 • kontynuowanie prac nad uzupełnioną wersją Leksykonu polskich muzyków pedagogów urodzonych po 31 grudnia 1870 roku,
 • organizacja koncertu na obchody100.lecia Związku Literatów Polskich.

 

Jan Popis:

 • udział w pracach Komisji ds. Instytucji Kultury MKiDN.

 

Małgorzata Chmurzyńska:   

 •  wykonania artystyczne a umowy o dzieło – monitorowanie problemu:
 • na podstawie orzecznictwa i doktryny opracowanie tekstu podsumowującego wiedzę o stosowalności umów o dzieło,
 • konsultacje m.in. z dyrektorem Filharmonii Łódzkiej Tomaszem Bębnem, dyrektor Departamentu Instytucji MKiDN Katarzyną Saks,
 • przygotowanie pisma wysłanego do MKiDN ww sprawie;
 • procesy o granie – monitorowanie problemu: konsultacje udzielane innym muzykom spotykającym się z ww problemem.

 

Aleksandra Demowska-Madejska:

 • udział w pracach komisji konkursowej, która wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (I obrady).

 

Piotr Dąbrowski:

 • udział w pracach komisji konkursowej, która wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana.   

 

Marta Straszyńska:

 • udział w pracach komisji konkursowej, która wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (II obrady),
 • udział w pracach komisji konkursowej, która wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.

 

Katarzyna Jankowska-Borzykowska:

 • pomoc w organizacji koncertu na obchody 100.lecia Związku Literatów Polskich,
 • Konwencja Muzyki Polskiej - wykład „Muzyka XIX i XX w.“ na Sesji Naukowej IMiT.

 

ZG SPAM objął swoim patronatem wydarzenia artystyczne organizowane przez inne podmioty, m.in.:

-          III edycję cyklu koncertów Mazowieckie Muzyczne Spotkania bez Barier,

-          Cykl koncertów Mińskie Muzyczne Spotkania bez Barier,

-          Cykl koncertów „Powiatowy Przegląd Muzyki Polskiej“,

-          Cykl koncertów „Symfonia Życia Codziennego“;

-          Cykl koncertów „Muzyczne Spotkania z poezją Jana Pawła II”,

-          Pałacowy Salon Literacko-Muzyczny,

-          VIII Festiwal ARS MUSICA w Suwałkach 18.10 – 20.12.2020,

-          V Krakowski Festiwal Akordeonowy 2020,

-          Cykl spotkań związanych ze współczesną sztuką wokalną „poGŁOSka“ Joanny Freszel.

 

Inne działania Zarządu Głównego SPAM:

 • Rekomendacja dla inicjatywy miasta Bydgoszcz do Programu Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie muzyki.
 • Wskazanie nowego przedstawiciela SPAM Prezesa Ryszarda Cieśli do udziału w pracach Rady do spraw Instytucji Artystycznych przy MKiDN.
 • Wnioskowanie do MKiDN o nadanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla kultury polskiej” Pani Aleksandrze Demowskiej-Madejskiej, Panu Wojciechowi  Błażejczykowi, Pani Annie Ćwiek-Karpowicz, Pani Kamili Wąsik-Janiak, Pani Marcie Straszyńskiej.
 • Wnioskowanie do MKiDN o nadanie Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Panu Krystianowi Tkaczewskiemu.
 • Apel do Rządu RP o podjęcie działań w kierunku wsparcia sektora artystycznego w kryzysowej sytuacji w czasie pandemii.
 • Interwencja do MKiDN i MRPiPS w sprawie pominięcia grupy muzyków grających na instrumentach strunowych szarpanych i strunowych uderzanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (na podstawie art. 55 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 roku p zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

 

W roku sprawozdawczym 2020 ZG SPAM przyjął w drodze uchwały 14 nowych członków, a 10 członków zmarło.