Sprawozdanie merytoryczne 2019

Sprawozdanie merytoryczne

z działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

za rok 2019


Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w 2019 kontynuował swoją działalność, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia i Regulaminem Pracy Zarządu, w następującym składzie:


Ryszard Cieśla – Prezes,\
Katarzyna Janczewska-Sołomko – Wiceprezes,
Jan Popis – Wiceprezes,
Aleksandra Demowska-Madejska – Sekretarz,
Małgorzata Chmurzyńska – Zastępca Sekretarza,
Piotr Dąbrowski – Skarbnik,
Kamil Zawadzki – Zastępca Skarbnika,
Katarzyna Jankowska-Borzykowska – Członek Zarządu,
Marta Straszyńska – Członek Zarządu


W 2019 roku odbyło się 12 posiedzeń Zarządu Głównego oraz kilka spotkań w mniejszych grupach/komisjach powoływanych doraźnie przez ZG do załatwiania spraw bardziej szczegółowych. Na zebraniach tych omawiano zagadnienia i wydarzenia istotne dla działalności Stowarzyszenia, muzyków i dla polskiej kultury muzycznej.


Rezultatem obrad ZG były podejmowane uchwały, między innymi:

 • Uchwała nr 47 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego SPAM za rok 2018;

 • Uchwała nr 48 o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego SPAM za rok 2018;

 • Uchwała nr 50 o przyznaniu Złotej Odznaki SPAM Pani Adeli Winiarskiej-Skrzyneckiej.


W sumie Zarząd Główny podjął 13 uchwał.


Zarząd Główny w odpowiedzi na pisma władz samorządowych oraz MKiDN wyraził opinie w sprawie powołania na kierownicze stanowiska w instytucjach muzycznych następujących osób:

 • Andrzeja Klimczaka – na stanowisko Dyrektora Polskiej Opery Królewskiej (opinia pozytywna);

 • Ewy Wytrążek – na stanowisko dyrektora Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach (opinia pozytywna);

 • Agnieszki Duczmal-Jaroszewskiej – na stanowisko dyrektora Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus (opinia pozytywna);

 • Jacka Jakiela – na stanowisko Dyrektora Opery na Zamku w Szczecinie (wydano opinię o przeprowadzeniu konkursu);

 • Elżbiety Łaganowskiej – na stanowisko dyrektora Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (opinia pozytywna);

 • Adama Balasa – na stanowisko Dyrektora Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach (opinia pozytywna);

 • Macieja Figasa – na stanowisko dyrektora Opery Nova w Bydgoszczy (opinia pozytywna);

 • Macieja Puta – na stanowisko dyrektora Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy (wydano opinię o przeprowadzeniu konkursu).


 • Kamili Lendzion – odwołanie ze stanowiska Dyrektora Teatru Muzycznego w Lublinie (nie poparł decyzji);


W roku 2019 wystosowano pisma gratulacyjne z następujących okazji:

 • ponownego powierzenia funkcji Prezesa Związku Kompozytorów Polskich Panu Mieczysławowi Kominkowi.Członkowie ZG SPAM reprezentowali Stowarzyszenie na różnych uroczystościach, a także brali udział w komisjach i zebraniach podmiotów zewnętrznych:


Ryszard Cieśla:

 • udział w pracach Zespołu Ekspertów przy MKiDN nad projektem ustawy o statusie artysty;

 • Ogólnopolska Konferencja Kultury:

 • udział w spotkaniach organizowanych przez koordynatora projektu, tj Narodowy Instytut Fryderyka Chopina,

 • OKK, Warszawa – prace nad Statusem Artysty;

 • Rada Artystyczna Instytutu Muzyki i Tańca:

 • udział w pracach Rady, w tym zatwierdzanie sprawozdania z działalności Instytutu i posiedzenia zatwierdzające nominacje do nagrody Koryfeusz.


Katarzyna Janczewska–Sołomko:

 • promocja wydanej przez SPAM publikacji Muzycy-pedagodzy w kulturze polskiej urodzeni do 1871 roku. Leksykon (autorki: K. Janczewska-Sołomko i Bożenna Rożniatowska);

 • reprezentowanie ZG SPAM i wręczenie nagród laureatom XVI Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. K. Serockiego;

 • członkostwo w Radzie Programowej Fundacji Rodziny Wiłkomirskich;

 • kontynuowanie prac na II. wydaniem Leksykonu polskich muzyków pedagogów;

 • udział w Walnym Zjeździe Związku Kompozytorów Polskich.


Jan Popis:

 • udział w pracach Komisji ds. Instytucji Kultury MKiDN;

 • Ogólnopolska Konferencja Kultury:

 • OKK, Warszawa – prace nad Statusem Artysty;

 • udział w pracach Rady Fundacji Domu Muzyka Seniora.


Małgorzata Chmurzyńska:

 • Ogólnopolska Konferencja Kultury:

 • udział w spotkaniach organizowanych przez koordynatora projektu, tj Narodowy Instytut Fryderyka Chopina,

 • OKK, Warszawa – prace nad Statusem Artysty.


Kamil Zawadzki:

 • udział w pracach komisji konkursowej, która wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Muzycznego w Łodzi;
 • udział w pracach komisji konkursowej, która wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi.


Marta Straszyńska:

 • udział w pracach komisji konkursowej, która wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

Katarzyna Jankowska-Borzykowska:

 • przygotowanie i złożenie wniosku o Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida dla prof. Kazimierza Michalika.


ZG SPAM objął swoim patronatem wydarzenia artystyczne organizowane przez inne podmioty, m. in.:

 • II edycję cyklu koncertów Mazowieckie Muzyczne Spotkania bez Barier,

 • VII Międzynarodowy Festiwal Ars Musica 2019 w Suwałkach,

 • III Cykl Koncertów Kameralnych - Nowe Interpretacje 2019,

 • 75. Sesję MUSICA MODERNA,

 • Benefis Mirosławy Kuczyńskiej w Kaliszu,

 • II Międzynarodowy Konkurs Wokalny „Viva Calisia” – Kalisz 2019,

 • I Ogólnopolski Konkurs Obojowy im. Bohdana Łukaszewicza.


Inne działania Zarządu Głównego SPAM:


Małgorzata Chmurzyńska:

 • Redakcja pism wychodzących z Biura Zarządu Głównego;

 • Monitorowanie spraw sądowych wytaczanych muzykom za granie w miejscu zamieszkania:

 • Udział w rozprawach sądowych przeciwko pianiście Jarosławowi Janikowskiemu, zarówno w I, jak i w II instancji;

 • Negocjacje i włączenie w ww. sprawę Biura Rzecznika Praw Obywatelskich;

 • Udział w audycji radiowej PR3 oraz w serwisach informacyjnych (Polsat News) poświęconych ww. sprawie;

 • Opracowanie krótkich tekstów na temat ww. sprawy oraz artykułu „Skazany pianista” zamieszczonego na stronie SPAM i facebooku.


W roku sprawozdawczym 2019 ZG SPAM przyjął w drodze uchwały 22 nowych członków, a 5 członków zmarło.