Wybrane tematy z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 13.02.2019 r.


Katalog czynności dla muzyków do ustawy o Statusie Artysty.

Członkowie ZG SPAM po przeanalizowaniu możliwości stworzenia katalogu czynności dla muzyków, którzy nie mają dyplomu ukończenia studiów muzycznych a chcą uzyskać status artysty wystosował następujące pismo do dyrektora NIFC Artura Szklenera:

Przedstawiamy poniżej „katalog czynności” dla reprezentowanych przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków zawodów muzycznych:

  • Wykonywanie muzyki artystycznej: solowe, kameralne, orkiestrowe/chóralne; publiczne (koncerty) niepubliczne (próby, ćwiczenie indywidualne). Zawody: solista–instrumentalista/wokalista, kameralista, muzyk orkiestrowy/śpiewak chóralny, dyrygent. Dla tych grup zawodowych kryterium przyznania statusu muzyka to dyplom ukończenia muzycznych studiów artystycznych. W przypadku braku niniejszego dyplomu – konieczne przedstawienie dorobku artystycznego (przynajmniej z trzech ostatnich lat) świadczącego o profesjonalnym wykonawstwie muzyki artystycznej (dokumentacja: programy, afisze, nagrania z wykonań publicznych, płyty, notatki prasowe) oraz rekomendacja dwóch osób ze statusem artysty, uznanych za specjalistów w danym zawodzie muzycznym.

  • Nauczanie muzyki artystycznej w szkolnictwie muzycznym i akademiach muzycznych. Kryterium przyznania SA: dyplom i potwierdzenie z miejsca pracy. W przypadku braku dyplomu magisterskiego – dorobek pedagogiczny, potwierdzony osiągnięciami uczniów, jak również wykształcenie muzyczne (ukończona co najmniej SM II st.)

  • Upowszechnianie i popularyzowanie muzyki artystycznej – teoretycy muzyki i muzykolodzy (jeżeli uprawiają udokumentowaną działalność artystyczną). Konieczny dyplom magisterski i udokumentowana działalności twórcza, taka jak: scenariusze koncertów, scenariusze programów muzycznych, autorstwo wydań dzieł muzycznych, autorstwo prac dotyczących estetyki muzyki, innych książek o muzyce o charakterze twórczym, także wykonywanie muzyki artystycznej. Dwie rekomendacje od artystów uprawiających tożsamą działalność twórczą.

Odpowiedź w sprawie dyrektora Centrum Spotkań w Lublinie.


Zarząd Główny w odpowiedzi na pismo dyrektora Centrum Spotkań w Lublinie Pana Piotra Franaszka w sprawie jego odwołania stanął na stanowisku, że Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków nie jest organem powołanym do oceny stawianych zarzutów i nie może zastępować uprawnionych organów takich jak Prokuratura, NIK czy Sąd. W odpowiedzi zostanie załączona również kopia pisma wysłanego do Urzędu Marszałkowskiego.


Odpowiedź ZG SPAM na projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konkursu na kandydata an stanowisko dyrektora instytucji kultury.

Zarząd Główny nie zgłosił zastrzeżeń do projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury.
Zaproszenie do Komitetu Honorowego IV Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura

Prezes Ryszard Cieśla przyjął zaproszenie do Komitetu Honorowego IV Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura.

Przyjęcie nowych członków do SPAM.

ZG SPAM uchwałą nr 44 przyjął na członka rzeczywistego SPAM Pana Dawid Rozmus-Adach.