Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 11.04.2018 r.


SPRAWA OPERY WROCŁAWSKIEJ

Zarząd Główny SPAM po zapoznaniu się z opinią Związków Zawodowych Opery Wrocławskiej oraz informacjami od muzyków pracujących w tej instytucji przesłał następująca odpowiedź w sprawie Pana Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego:

W świetle Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2018 roku, stwierdzającego, iż decyzja o powołaniu na stanowisko Dyrektora Opery Wrocławskiej została wydana z naruszeniem prawa, Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków uznaje, iż właściwą procedurą, szanującą zaistniałą sytuację będzie procedura ogłoszenia konkursu. Formuła konkursowa, przeprowadzona lege artis, umożliwi zdecydowane zamknięcie negatywnych skutków i ocen wynikających z rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jednocześnie Zarząd Główny SPAM, zauważając niekwestionowane osiągnięcia artystyczne i organizacyjne Pana Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego na stanowisku Dyrektora Opery Wrocławskiej przedstawia wniosek o powierzenie Mu dotychczasowych obowiązków w formule p.o. Dyrektora, do czasu postulowanego rozstrzygnięcia konkursowego.


SPRAWA FILHARMONII NARODOWEJ

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, po przeprowadzeniu środowiskowych konsultacji, a także biorąc pod uwagę wynik ankiety przeprowadzonej w ostatnim czasie wśród pracowników Filharmonii Narodowej, nie zgłosił zastrzeżeń w kwestii powołania Pana Wojciecha Nowaka na kolejną kadencję dyrektora Filharmonii Narodowej bez przeprowadzania konkursu.


SPRAWA NOSPR

ZG SPAM pozytywnie rozpatrzył prośbę o udzielenie pełnomocnictwa Panu Wincentemu Krawczykowi w sprawie reprezentowania SPAM w komisji konkursowej na dyrektora NOSPR.


KOMISJA DS. EMERYTUR MKIDN

ZG SPAM postanowił, iż z uwagi na liczne zapytania w sprawie rozwiązania Komisji ds Emerytur Twórców przy MKIDN i ostatecznej daty składania wniosków złoży prośbę do MKIDN o wydłużenie prac tej komisji. Według członków ZG ta informacja nie została wystarczająco rozpowszechniona w środowisku artystów muzyków.


STATUS ARTYSTY MUZYKA WYKONAWCY

Pani Małgorzata Chmurzyńska i Pan Ryszard Cieśla reprezentowali SPAM podczas kolejnego zebrania w NIFC w sprawie statusu artysty. Pomimo różnicy zdań różnych grup artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki, powoli udaje się wypracować wspólne stanowisko w rożnych sprawach. Zostanie wysłane pismo do NIFC z prośbą o udostępnienie oficjalnych danych o pracach w komisjach w celu opublikowania ich na stronie SPAM i facebooku.


EMERYTURY DLA HARFISTÓW

Pani Marta Straszyńska przedstawiła sprawę rażącego przeoczenia grupy zawodowej harfistów w możliwości pozyskania dodatku do emerytury za pracę w trudnych warunkach.

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (na podstawie art. 55 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 roku o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U.Nr 4, poz. 267) pominięta została grupa muzyków grających na instrumentach strunowych szarpanych i uderzanych. W paragrafie 12 pkt e) wymienia się – zamiast muzyków grających na instrumentach strunowych (chordofonach) – węższą kategorię, jaką są muzycy grający na instrumentach smyczkowych. W ten sposób rozporządzenie nie obejmuje muzyków orkiestrowych grających m.in. na harfie, klawesynie czy fortepianie i pozbawia ich przysługującego im dodatku do emerytury, z którego korzystają wszyscy inni muzycy orkiestrowi.

ZG SPAM w piśmie do MKIDN prosi o interwencję i przeredagowanie ww. zapisu lub też rozszerzenie zakresu rozumienia zapisu o wskazane przez SPAM pominięte kategorie, gdyż w chwili obecnej grupa muzyków urodzonych po 1948 roku, wykonujących przed 1 stycznia 2009 przez co najmniej 15 lat pracę w szczególnych warunkach w rozumieniu przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2008 roku, nie może otrzymać należnej im rekompensaty.


NOWI CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

ZG SPAM po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów przyjął następujące osoby do Stowarzyszenia:

Anna Skowron-Gruszyńska, Aleksandra Talacha, Małgorzata Chrzanowska, Marta Kilian, Katarzyna Michaluk, Maria Dąbrowska, Kamila Wąsik-Janiak, Damian Michaluk, Marcin Król, Michał Zaborski, Ireneusz Winiarski, Adam Dębski.


KONCERT CHARYTATYWNY ORGANIZOWANY PRZEZ KOŁO FILHARMONII NARODOWEJ

Na zebraniu obecny był przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Pan Marcin Wiliński, który przekazał informacje dotyczące przebiegu organizacji koncertu charytatywnego w Filharmonii Narodowej dla flecistki, członkini SPAM Joanny Tic-Ramos. Koncert odbędzie się 29 kwietnia 2018 r. o godzinie 18:00.

Wykonawcy:

Orkiestra Filharmonii Narodowej, Paweł Kapuła - dyrygent, Marianna Żołnacz - fletAnna, Popek - prowadzenie koncertu, Paweł Burczyk - prowadzenie aukcji

Program:

Ignacy Jan Paderewski - Uwertura na orkiestrę symfoniczną

Carl Philipp Emanuel Bach - Koncert fletowy d-moll Wq 22

Dmitrij Szostakowicz - I Symfonia f-moll op. 10