V Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Prof. Haliny Słonickiej

12.05.2016

V Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Prof. Haliny Słonickiej 

21 - 22 października 2016 
Suwałki